Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở KHĐT và Cục Thống kê về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Sở KHĐT và Cục Thống kê về triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong vai trò là cơ quan tổng hợp, tham mưu, thời gian qua, đặc biệt là năm 2020 vừa qua, các cơ quan tổng hợp, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã làm tốt công tác kế hoạch, tham mưu. Đây là đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư và Cục Thống kê. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND, năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng với Quảng Nam, trong điều kiện khó khăn, thách thức chưa từng có từ những tác động của dịch bệnh, thiên tai để lại… Yêu cầu đặc ra đối với các ngành tổng hợp là đặc biệt quan trọng; đòi hỏi sự tập trung cao độ… Song song với tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự, phân công đầu việc hiệu quả, Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải đặc biệt lưu ý việc xây dựng chương trình công tác trong tình hình mới, trên cơ sở định hướng và chương trình công tác chung của tỉnh, tiến hành lập quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh một cách xác thực, phù hợp, và nhất định phải khắc phục cho được những hạn chế trong các quy hoạch trước, khắc phục tính hình thức, cóp nhặt mà hầu hết những quy hoạch trước đây thường vấp phải; phải xây dựng cho được hình hài phát triển của Quảng Nam trong 5 năm, 10 năm và 20 năm tới, đảm bảo tầm nhìn chiến lược, trên cơ sở phải đánh giá, khai thác cho được tiềm năng, thế mạnh, thách thức và những vấn đề đặt ra với Quảng Nam… Theo Chủ tịch Lê Trí Thanh, 2021 được định hướng là năm xây dựng hình ảnh thương hiệu Quảng Nam, vì vậy, bắt đầu từ những phần việc nhỏ nhất, cụ thê nhất. Cùng với 6 chỉ đạo đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Lê Trí Thanh cũng đưa ra 3 yêu cầu đối với Cục Thông kê, trong đó nhấn mạnh Thống kê trong xu hướng hiện nay không chỉ dừng lại ở những con số quá khứ mà phải được phân tích, kết nối số liệu vùng để có thể dự báo, đáp ứng yêu cầu định hướng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đặt kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ và tâm huyết của những người làm công tác thống kê nhiều năm. Trên nền tảng điều hành thông minh, ứng dụng công nghệ số để cập nhật kịp thời mà tỉnh đang triển khai, Ngành Thống kê, KHĐT phải có sự liên kết, tiếp cận và kết nối sớm, đi đầu trong công tác thống kê hiện đại, để những con số thống kê thật sự là những con số biết nói, phục vụ tốt hơn nữa cho công tác chỉ đạo điều hành.

Hiền Viên – Trung Hiếu