Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9

Hôm nay, 12.7, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam lần thứ 10, khóa IX bước và ngày làm việc thứ 3 cũng là ngày làm việc cuối của kỳ họp. Sau phần phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, cuối buổi sáng nay Kỳ họp tiến hành qui trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; cho thôi làm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh Khóa 9; Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết lần lượt thông qua các nghị quyết. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 9 thống nhất bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông qua Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa 9 do nghỉ hưu theo chế độ.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Võ Hồng điều hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp thứ 7 đó là: Nghị quyết về Phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018.  Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh trong hoạt động đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; Quyết định chủ trương đầu tư các nhóm B và nhóm C trọng điểm theo Nghị quyết số 39/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 39/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2018 được sử dụng để chi đầu tư phát triển; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; Phương án bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Trung ương còn lại thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Một số nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng quĩ bảo hiểm y tế, kiện toàn hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi; Qui định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức đàm phán và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; Qui định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi; Qui định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại Quảng Nam; Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019…

Như vậy, sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra.

     Viết Tuyên-Trần Chiến