Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường phòng, chống COVID – 19

Ngày 18/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2574-CV/TU về việc tăng cường phòng, chống COVID-19. Theo đó,  Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID – 19 theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Không tổ chức các Đoàn đi thăm, viếng các hoạt động nhân sự kiện kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam – Thanh Hóa trong tháng 02/2020 và nửa đầu tháng 3/2020; trường hợp đặc biệt phải có ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy.

(T.H)