100% xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử

Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, Quảng Nam đã tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin dung chung, phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quảng Nam đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, triển khai sử dụng tại 19/19 sở, ban, ngành cấp tỉnh. 18 huyện, thị xã, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn triển khai sử dụng phần mềm điện tử để theo dõi, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.Hiện tỉnh đã cung cấp 757 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 177 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 20%, mức độ 4 đạt trên 37%. Tỉnh Quảng Nam cũng đã triển khai liên thông 3 cấp văn bản điện tử và kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ. Hiện tất cả các sở, ngành và địa phương đã kết nối liên thông phần mềm qoffice với trục liên thông văn bản của tỉnh để gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị.

Kim Ngân – Minh Quân