Tam Kỳ qua 10 năm phòng tào Dân vận khéo (23-10-2019)