Tam Kỳ – Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền (8-5-2019)