Quảng Nam với công tác giảm nghèo bền vững (24-4-2019)