“Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo” Startup QuangNam (8-6-2019)