“Quảng Nam – khởi nghiêp sáng tạo” Startup QuangNam (6-6-2020)