“Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo” Startup QuangNam (18-5-2019)