“Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo” Startup Quảng Nam (3-5-2020)