“Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo” Startup Quảng Nam (18-4-2020)