“Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo” Startup Quảng Nam (16-5-2020)