Phú Ninh nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở (22-4-2019)