Phòng chống Covid-19: khi cả HTCT vào cuộc (12-8-2020)