Phát huy vai trò tổ giám sát cộng đồng (25-8-2020)