Phát huy hiệu quả việc sắp xếp thôn, khối phố (23-4-2019)