Môn Vật lý (Ôn tập: Sóng dừng và sóng âm, 15h30 ngày 27-5)