Môn Lịch sử (Ôn tập lịch sử Việt Nam (1954- 1975), 21h50 ngày 26-6)