Môn Địa lý (Ôn tập chuyên đề: Allat địa lý Việt Nam, biểu đồ và bản số liệu, 21h50 ngày 27-6)