Môn Công dân (Ôn tập chủ đề: Công dân với các quyền dân chủ, 9h, 28-6)