Làm sao để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống?