Huỳnh Ngọc Huệ – Chân dung một nhà cách mạng (27-4-2019)