Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý – Thăng Bình, 30-12-2018)