Game show Quê mình xứ Quảng số 3 năm 2018 (Bình Lâm- Hiệp Đức, 10-11-2018)