Điện Bàn 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (25-9-2019)