Đảng bộ Bình Trung với chương trình nông thôn mới (5-6-2019)