Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII – niềm tin và kỳ vọng (7-10-2020)