Cựu thanh niên xung phong với phong trào thi đua yêu nước (8-7-2020)