Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi (10-7-2019)