Chuyên mục Vì Chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo (28-9-2020)