Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo (26-10-2020)