Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo (24-8-2020)