Chuyên mục Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (25-5-2019)