Chuyên mục Phòng chống giảm nhẹ thiên tai (17-8-2019)