Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển (25-4-2020)