Chương trình nghệ thuật: Mỹ Sơn – Di sản trường tồn