Chương trình KMTQ: Tái cơ cấu kinh tế những vấn đề đặt ra với Quảng Nam