Chu Lai – bước khởi động chu kỳ đầu tư thứ 4 (3-2-2019)