Bệnh viện ĐKTƯ Quảng Nam – nơi tuyến đầu chống dịch (29-4-2020)