thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong
thông báo


THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XII (2017 - 2018)

     UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG

                                                                                                    

                 Số:21/TL-BTC                                                                                        Quảng Nam, ngày 21 tháng 3  năm 2018                                                     

THÔNG BÁO

Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam

lần thứ XII (2017 - 2018)

 

 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam; Quyết định số............/QĐ-UBND ngày...............của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XII (2017-2018), Ban Tổ chức Thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Khảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XII ( 2017 - 2018) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của luật pháp liên quan.

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải: Bao gồm các loại giải sau:

a. Báo viết (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Ký báo chí  (gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự , ghi chép.)

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên.

b. Báo hình (truyền hình và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Giải Phóng sự, Phim tài liệu.

c. Báo nói(phát thanh và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến.

d. Ảnh báo chí (báo in và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

2. Số lượng giải thưởng.

- Báo viết, báo hình: Mỗi loại giải có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Báo nói và ảnh báo chí: Mỗi loại giải thưởng có tối đa 01 giải Nhất, 01giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, số lượng Giải thưởngdo Ban Giám khảo xét, chọn và tham mưu Trưởng ban Tổ chức quyết định nhưng tối đa không vượt mức số lượng giải thưởng quy định.

4. Tiền thưởng.

                    - Giải Nhất:                        10.000.000đồng;

                    - Giải Nhì:                            7.000.000đồng;

                    - Giải Ba:                              5.000.000đồng;

                    - Giải Khuyến khích:            2.000.000đồng.

III. QUI ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA DỰ GIẢI.

1. Nội dung:

- Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo viết, phát thanh, truyền hình, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2017 đến 24/3/2018.

 - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

2. Hình thức thể hiện tác phẩm.

a- Đối với tác phẩm báo viết, báo nói, báo điện tử:

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phảiràng,tiếng nói nhânvật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

- Tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in đăng lại trên báo điện tử); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

b- Đối với tác phẩm báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

c- Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

-  Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

 

3. Quy định về tác phẩm tham gia dự giải.

  - Tác phẩm tham gia dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ  tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham gia dự giải của cùng một tác giả.

         IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI 

             - Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu)Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo qui định sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

           - Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối vi tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

           - Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

           V.THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

           - Thời hạn nhận tác phẩm: Từ  khi công bố Thể lệ đến hết ngày 10/5/2018 theo dấu Bưu điện.

           - Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3812 283 - DĐ: 0914 010 899.

           + Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký Chi hội Nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký Chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

           + Tác giả, nhóm tác giả không thuộc biên chế các cơ quan báo chí của tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

           - Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 - 2018).

           VI. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

                  - Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng. 

           - Ban giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành Thể thức đánh giá chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

           - Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

     

                                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:                                                                                                 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                             

- Các thành viên Ban Tổ chức;                                                                       (Đã Ký)

- CPVP;

- Lưu VT, KGVX (Hậu)

                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                                                             Lê Văn Thanh

                                                                                

 

 

Phiếu đăng ký dự Giải thưởng báo chí  Huỳnh Thúc Kháng

tỉnh Quảng Nam - Lần thứ XII (2017  - 2018)

 

  Loại hình báo chí:...............................................................

 

 

Số TT

Họ và tên tác giả, nhóm tác giả

(Tên thật, bút danh)

Chi hội hoặc nơi công tác, nơi ở

Tên tác

phẩm

 báo chí

Thể loại

Cơ quan báo chí đã sử dụng

tác phẩm

Ngày, tháng năm in hoặc phát sóng Điện thoại liên hệ Ghi chú
                 
                 

                                                                                       

                                                         ............., Ngày.......tháng........năm 2018

                                                             Tác giả, nhóm tác giả

 

THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (2016 - 2017)

UBND TỈNH QUẢNG NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG

 

THÔNG BÁO

Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam

lần thứ XI (2016 - 2017)

 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (2016-2017), Ban Tổ chức Thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Khảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XI ( 2016 - 2017) như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

 

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của luật pháp liên quan.

 

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

 

1. Cơ cấu giải: Bao gồm các loại giải sau:

a. Báo viết (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Ký báo chí  (gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự , ghi chép.)

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên.

b. Báo hình (truyền hình và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Giải Phóng sự, Phim tài liệu.

c. Báo nói(phát thanh và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến.

d. Ảnh báo chí (báo in và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

2. Số lượng giải thưởng.

 

- Báo viết, báo hình: Mỗi loại giải có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Báo nói và ảnh báo chí: Mỗi loại giải thưởng có tối đa 01 giải Nhất, 01giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

- Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, số lượng Giải thưởngdo Ban Giám khảo xét, chọn và tham mưu Trưởng ban Tổ chức quyết định nhưng tối đa không vượt mức số lượng giải thưởng quy định.

 

4. Tiền thưởng.

Giải Nhất: 10.000.000đ;

 

Giải Nhì: 7.000.000đ;

 

Giải Ba: 5.000.000đ;

 

Giải Khuyến khích: 2.000.000đ.

 

III. QUI ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA DỰ GIẢI.

 

1. Nội dung:

 

- Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo viết, phát thanh, truyền hình, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2016 đến 24/3/2017.

 - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

 

2. Hình thức thể hiện tác phẩm.

 

a- Đối vói tác phẩm báo in, báo nói, báo điện tử:

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

- Tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in đăng lại trên báo điện tử); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

b- Đối vói tác phẩm báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

c- Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quả 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

 

3. Qui định về tác phẩm tham gia dự giải.

 

  - Tác phẩm tham gia dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ  tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham gia dự giải của cùng một tác giả.

 

IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI

 

 - Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu) Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo qui định sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

 

 - Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

 

 - Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

 

- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

 

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

 

 - Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

 

V.THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

 

- Thời hạn nhận tác phẩm: Từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 31/5/2017 theo dấu Bưu điện.

 

 - Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3812 283 - DĐ: 0914 010 899.

 

+ Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký Chi hội Nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký Chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

 

+ Tác giả, nhóm tác giả không thuộc biên chế các cơ quan báo chí của tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

 

 - Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 - 2017).

 

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

 

- Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng.

 

- Ban giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành phương thức đánh giá chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

 

- Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

                                                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

                                                                                                                                                                                                   (Đã ký)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức;

- CPVP;

- Lưu VT, KGVX (Hậu)

                                                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                                                                                                           Lê Văn Thanh

 

Thông báo Phát thanh trực tuyến trên website qrt.vn


Thông báo Phát thanh trực tuyến trên website qrt.vn

 

Nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu phát thanh, đáp ứng yêu truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh trên các hạ tầng truyền dẫn, tạo thuận lợi cho việc tiếp âm chương trình Đài tỉnh của các Đài huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở và mở rộng tầm phủ sóng phát thanh QRT; đáp ứng nhu cầu thính giả trong và ngoài nước, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam đã phát trực tuyến chương trình phát thanh trên website qrt.vn, từ ngày 08/9/2016.


Đài PT-TH Quảng Nam xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị và bạn nghe đài được biết, theo dõi.


* Địa chỉ trực tuyến cụ thể trên website qrt.vn :
www.qrt.vn => vào mục <phÁt thanh="" online="">;


* Địa chỉ liên hệ: Ô. Nguyễn Năm – Trưởng Phòng Kỹ thuật và Công nghệ (QRT) – Điện thoại: 0913832415 – 0983509159./.

 

THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ X (2015-2016)

UBND TỈNH QUẢNG NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN TỔ CHỨC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ                              

HUỲNH THÚC KHÁNG                                                                    Quảng Nam, ngày 9  tháng 5  năm 2016

         LẦN THỨ X

   

          Số:  32/TB-BTC                               

                                                                                                                 

 THÔNG BÁO

Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam

 lần thứ X (2015-2016)

 

         

 Căn cứ Quyết định số 1555-QĐ/UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X (2015-2016) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan.

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải: Bao gồm các loại giải sau:

a. Báo viết  (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Ký báo chí  (gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự , ghi chép.)

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên.

b. Báo hình (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Giải Phóng sự dài, Phim tài liệu.

c. Báo  nói (phát thanh và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến.

d. Ảnh báo chí ( báo in và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

2. Số lượng giải thưởng.

- Báo viết, báo hình: Mỗi loại giải có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Báo nói và ảnh báo chí: Mỗi loại giải thưởng có tối đa 01 giải Nhất, 01giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

- Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, số lượng Giải thưởng do Ban Giám khảo xét, chọn và tham mưu Trưởng ban Tổ chức quyết định, nhưng tối đa không vượt mức số lượng giải thưởng quy định.

4. Tiền thưởng.

                    - Giải Nhất:                        10.000.000đ;

                    - Giải Nhì:                            7.000.000đ;

                    - Giải Ba:                              5.000.000đ;

                    - Giải Khuyến khích:            2.000.000đ.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI

1. Nội dung:

  - Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo viết, phát thanh, truyền hình và báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động),  trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2015 đến 24/3/2016.

   - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

   - Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

 - Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

2. Hình thức thể hiện tác phẩm:

a- Đối vói tác phẩm báo viết, báo nói:

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp, thì thời lượng không quá 90 phút.

- Tác phẩm công bố trên báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in đăng lại trên báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

b- Đối vói tác phẩm báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

d- Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quả 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

3. Quy định về tác phẩm tham  dự giải.

   - Tác phẩm tham gia dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

 - Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ  tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham gia dự giải của cùng một tác giả.

          

IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI 

        – Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu) Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo quy định sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải.

            - Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm  bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đon vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

            -Đối vói tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

           -Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm X 24cm (ảnh đơn) và 12cm X 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

            - Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này. 

          

           V. THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

           - Thời hạn nhận tác phẩm: Từ khi công bố Thể lệ đến ngày 31/5/2016, theo dấu Bưu điện.

           - Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3812 283 - DĐ: 0934 967 372

           + Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký chi hội nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký các chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về  Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

           + Tác phẩm dự giải của các tác giả, nhóm tác giả là những người không thuộc biên chế các cơ quan báo chí trong tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

                  - Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 - 2016)

            VI.PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

                  -  Ban tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của  Ban Tổ chức Giải thưởng. 

           - Ban giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành phương thức đánh giá, chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

                   - Kết quả giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

                    

                                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG  

                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                       Lê Văn Thanh                                                                                          

 

                                   

 

 

Phiếu đăng ký dự Giải thưởng báo chí  Huỳnh Thúc Kháng

tỉnh Quảng Nam - Lần thứ IX (2015 -2016)

 

 

 

                   Loại hình báo chí:

 

Số TT

Họ và tên tác giả, nhóm tác giả

(Tên thật, bút danh)

Chi hội hoặc nơi công tác, nơi ở

Tên tác

phẩm

 báo chí

Thể loại

Cơ quan báo chí đã sử dụng

tác phẩm

Ngày, tháng năm in hoặc phát sóng

Điện thoại liên hệ

Ghi chú

                                                                                       

                                                         ............., Ngày…..tháng…năm 2016

                                                             Tác giả, nhóm tác giả

 

Thông báo số 1, 2 và Chương trình Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV-2014

CHƯƠNG TRÌNH

Liên hoan phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam

lần thứ IV - năm 2014

(Từ ngày 02 đến ngày 03 /7/2014)

   

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Bộ phận tham gia

Ghi chú

14h00 ngày 02/7/2014

Đón tiếp, phát quà cho các đoàn đại biểu

Văn phòng Đài PT-TH Quảng Nam

Phòng TC-HC và các Đoàn

 

15h00 ngày 02/7/2014

Khai mạc Liên hoan và công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

BTC, BGK, Trưởng các phòng Đài tỉnh và các Đoàn

 

 

17h00 ngày 02/7/2014

Tiệc chiêu đãi của Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam

Nhà hàng An Hà, Tp. Tam Kỳ

BTC, BGK, toàn bộ CB, VC Đài tỉnh và các Đoàn

 

19h30-21h00 ngày 02/7/2014

Công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

 

Phòng KT&CN, các Đoàn

 

8g00 ngày 03/7/2014

Hội thảo trao đổi nghiệp vụ về phim phóng sự và phim tài liệu. Công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

 

02 GK Trương Vũ Quỳnh, Trí Trung; các trợ lý Vinh Quang, Viết Trung, Duy Hiển và các Đoàn

 

14h00-16h30 ngày 03/7/2014

Giới thiệu thiết bị truyền hình và công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

 

Công ty MMC và Phòng Kỹ thuật-Công nghệ

14h00 các bộ phận chạy chương trình THTT tại Hội trường Trung tâm VH-TT tỉnh

16h30 ngày 03/7/2014

Tiệc chiêu đãi của Công ty MMC.

Nhà hàng An Hà, Tp.Tam Kỳ

BTC, BGK, Trưởng, phó các phòng, các bộ phận phục vụ của Đài tỉnh và các Đoàn

 

20h00 ngày 03/7/2014

Truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Liên hoan

Hội trường tầng 2 Trung tâm VHTT tỉnh.

Các đoàn dự thi, BTC, BGK, toàn thể CB VC, các phòng, các bộ phận phục vụ của Đài tỉnh.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO SỐ 2

Về Liên hoan phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam

lần thứ IV - năm 2014

 
   

 

 

Tiếp theo Thông báo số 1, Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014 xin thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan như sau:

1- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LIÊN HOAN:

- Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 02 tháng 7 năm 2014, tại phim trường Đài tỉnh.

- Bế mạc Liên hoan vào lúc 20h00 ngày 03 tháng 7 năm 2014 tại Hội trường tầng 2 Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam, có truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình QRT.

2- VỀ THỂ LOẠI DỰ THI:

Thực hiện đúng theo Thông báo số 1.

2.1. Phát thanh:

- Gương Người tốt, việc tốt: Mỗi đơn vị tham dự từ 1- 2 tác phẩm, thời lượng mỗi tác phẩm không quá 05 phút. Trong đó có 01 Gương Người tốt việc tốt nội dung đề cập đến chủ đề Hưởng ứng Cuộc động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gương Người tốt, việc tốt có thể là một cá nhân hoặc một tập thể, địa phương, đơn vị điển hình.

- Phóng sự: Mỗi đơn vị tham dự  từ 1 - 2 tác phẩm, thời lượng mỗi phóng sự không quá 7 phút.

2.2. Truyền hình:

- Phóng sự dài: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 - 2 phóng sự, mỗi phóng sự thời lượng từ 10 - 12 phút. Trong đó khuyến khích các tác phẩm có chủ đề xây dựng nông thôn mới.

- Chuyên mục Những miền quê xứ Quảng: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 - 2 chuyên mục, thời lượng 12 - 13 phút/01 chuyên mục.

Đề nghị các đơn vị chú ý đảm bảo thời lượng của mỗi tác phẩm dự thi phải đúng theo qui định.

3- VỀ CHỦ ĐỀ LIÊN HOAN:

Thực hiện như Thông báo số 1:

Trong đó, Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị tham gia với các chủ đề:

- Tuyên truyền động viên, cổ vũ những điển hình về công cuộc xây dựng Nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay.

- Tuyên truyền kết quả phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi cũng như những sáng tạo, điển hình trong hoạt động của các cấp Hội nông dân trong tỉnh.

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền về việc bản vệ chủ quyền an ninh biên giới và biển đảo quê hương.

4- VỀ GIẢI THƯỞNG:

- Mỗi thể loại dự thi tối đa có 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 1 giấy khen.

- Riêng đối với tác phẩm có chủ đề về hoạt động của các cấp Hội Nông dân và chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban Tổ chức sẽ có phần khen thưởng riêng.

Lưu ý: Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại phát thanh và truyền hình phải là những tác phẩm mới sản xuất, chưa được phát trên sóng Đài tỉnh.

5- QUI ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT:

- Ban Tổ chức nhận các chương trình dự thi bằng ổ cứng HDD Box hoặc ổ di động USB.

5.1- Đối với tác phẩm truyền hình:

Để đạt tiêu chuẩn dự thi  và có thể đưa vào phát sóng và lưu trữ, các chương trình dự thi phải được số hóa ở hệ SD, PAL với định dạng file phổ biến là AVI, sử dụng theo các tham số kỹ thuật sau:
           - Định dạng file (File type): Avi DV

            - Độ phân giải SD

- Frame rate: 25.00 [fps]

- Aspect Ratio: 4:3 (720 x 576 ) pixel

- Audio format: 48 KHz, , Stereo, 16bit

5.2- Đối với tác phẩm phát thanh:

- File WAV hoặc File MP3.

5.3- Qui định đặt tên file cho các tác phẩm dự thi:

* Việc đặt tên file được quy định theo cấu trúc sau:

-  Đối với tác phẩm Truyền hình: {TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI}_{THỂ LOẠI DỰ THI}_{TÊN TÁC PHẨM}. AVI

 - Đối với tác phẩm Phát thanh: {TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI}_{THỂ LOẠI DỰ THI}_{TÊN TÁC PHẨM}. WAV hoặc .MP3

Trong đó: {TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI}: Tên đơn vị dự thi viết tắt theo tên của các đơn vị.

Ví dụ: Đài Truyền thanh – Truyền hình Nông Sơn được viết tắt là: TTTHNONGSON; Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố Tam Kỳ được viết tắt là: TTTHTAMKY; Chuyên mục An ninh Quảng Nam được viết tắt là: CMANNINHQUANGNAM.

{THỂ LOẠI DỰ THI}: Thể loại dự thi được viết tắt theo tên của tác phẩm dự thi

Ví dụ: Thể loại Phóng sự dài truyền hình, viết tắt là: PSDTH

Thể loại Những miền quê xứ Quảng,  viết tắt là: CMNMQXQ

Thể loại Gương Người tốt việc tốt phát thanh,  viết tắt là: GNTVTPT

Thể loại Phóng sự phát thanh,  viết tắt là: PSPT

 Ví dụ: Đài TT-TH Nông Sơn tham gia một chuyên mục Những miền quê xứ Quảng với tên gọi “Có một làng cây trái Nam bộ ở Nông Sơn” thì sẽ được đặt tên file như sau: TTTHNONGSON_CMNMQXQ_COMOTLANGCAYTRAINAMBOONONGSON.AVI (đối với truyền hình); hay Đài Truyền thanh Núi Thành tham gia một tác phẩm Gương Người tốt việc tốt phát thanh với tên gọi “Tấm lòng người lính biên phòng” thì sẽ được đặt tên file như sau: TTNUITHANH_GNTVTPT_TAMLONGNGUOILINHBIENPHONG.WAV hoặc MP3 (đối với phát thanh).

- Các ổ cứng HDD Box hoặc ổ di động USB chứa đựng các tác phẩm dự thi có thể gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Đài PT-TH Quảng Nam, số 58 đường Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam, hạn chót trước 16h00 ngày 26 tháng 6 năm 2016. Mọi thông tin liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật xin liên hệ đ/c Nguyễn Năm, Trưởng phòng (DĐ: 0983.509.159) hoặc các đ/c Phó phòng Nguyễn Cao Tài (DĐ: 0905.100.094), Phan Công Toàn (DĐ: 0905.854.948).

6- QUI ĐỊNH VỀ VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM DỰ THI:

- Để thuận tiện, đề nghị các đơn vị gửi Bản tổng hợp đăng ký các tác phẩm dự thi theo mẫu qua email hạn chót vào ngày 20/6/2014 và  nội dung văn bản các tác phẩm dự thi cả phát thanh và truyền hình, hạn chót trước 16h00 ngày 26/6 /2014 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . (Không cần in sao văn bản ra giấy gửi như mọi năm). Mọi thông tin liên quan đến việc gửi và tiếp nhận văn bản qua email xin liên hệ đ/c Trần Viết Trung, Phó phòng phụ trách Phòng Chương trình (DĐ 0974.159.231).

7- CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:

- Thành phần tham dự Liên hoan của các đơn vị dự thi bao gồm 01 Lãnh đạo, 01 người khối nội dung và 01 người khối kỹ thuật. Số lượng mỗi đoàn 03 người. Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách trước ngày 20/6/2014 qua Phòng Tổ chức - Hành chính và quản lý nghiệp vụ địa phương của Đài tỉnh, qua email đ/c Phạm Văn Phát, Phó phòng: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  (DĐ: 0913.499.677).

- Các đơn vị tự lo ăn, ở theo chế độ qui định.

Trên đây là Thông báo số 2 về Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014. Kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và phổ biến nội dung thông báo tại đơn vị mình, phát động các bộ phận tham gia sản xuất, thực hiện các tác phẩm, chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Mọi thông tin liên quan đến Liên hoan xin liên hệ đ/c Mai Văn Tư, Phó Tổng Biên tập, DĐ: 0913.480.669.

Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh lần thứ IV năm 2014 đã cận kề, kính mong các đơn vị quan tâm chọn và sản xuất nhiều chương trình tốt mang về dự thi Liên hoan.

Trân trọng cảm ơn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO SỐ 1

Về Liên hoan Phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam

lần thứ IV - năm 2014

   

 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 16 chương III Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 04/5/2009 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình.

Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 775/UBND-VX ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh lần thứ IV - năm 2014.

Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2014 tại Thành phố Tam Kỳ.

Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ của ngành, là dịp để những người làm công tác phát thanh - truyền hình trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; chọn ra những tác phẩm phát thanh, truyền hình xuất sắc để phát sóng, phục vụ yêu cầu công tác tuyên truyền các địa phương trong tỉnh.

Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan Phát thanh, truyền hình toàn tỉnh lần này, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xin thông báo một số qui định để các địa phương, đơn vị tham gia chủ động thực hiện:

I. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ NỘI DUNG CHỦ ĐỀ LIÊN HOAN:

Tuyên truyền những đổi thay trên quê hương Quảng Nam qua 17 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày chia tách tỉnh; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, cách làm hay trên các lĩnh vực; trong đó đặc biệt khuyến khích các chủ đề xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Liên hoan lần này khuyến khích những tác phẩm có chủ đề mới, lạ, mang tính phát hiện cao từ thực tế sinh động của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

II. CÁC THỂ LOẠI THAM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH:

1. Phát thanh:

- Gương Người tốt, việc tốt: Mỗi đơn vị tham dự từ 1- 2 tác phẩm, thời lượng mỗi tác phẩm không quá 05 phút. Trong đó có 01 Gương Người tốt việc tốt nội dung đề cập đến chủ đề Hưởng ứng Cuộc động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gương Người tốt, việc tốt có thể là một cá nhân hoặc một tập thể, địa phương, đơn vị điển hình.

- Phóng sự: Mỗi đơn vị tham dự  từ 1 - 2 tác phẩm, thời lượng mỗi phóng sự không quá 7 phút.

2. Truyền hình:

- Phóng sự dài: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 - 2 phóng sự, mỗi phóng sự thời lượng từ 10 - 12 phút. Trong đó khuyến khích các tác phẩm có chủ đề xây dựng nông thôn mới.

- Chuyên mục Những miền quê xứ Quảng: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 - 2 chuyên mục, thời lượng 12 - 13 phút/01 chuyên mục.

* Một số lưu ý:

-  Đối với các thể loại dự thi ở lĩnh vực phát thanh yêu cầu bắt buộc phải sử dụng tiếng động.

- Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại phát thanh và truyền hình phải là những tác phẩm mới sản xuất, chưa được phát trên sóng Đài tỉnh.

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI LIÊN HOAN :

- Dự kiến sẽ có 23 đơn vị dự thi, bao gồm 18 Đài huyện, thành phố và các chuyên mục có chương trình cộng tác phát trên sóng Đài tỉnh (Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh niên, Y tế).

- Những đơn vị có cộng tác viên cộng tác thường xuyên tin, bài, chương trình trên sóng Đài tỉnh muốn tham gia Liên hoan đề nghị có văn bản đối với Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam.

IV. VỀ GIẢI THƯỞNG:

Mỗi thể loại có Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng và giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các thể loại. Về số lượng cụ thể sẽ thông tin đến các đơn vị trong thông báo sau.

Các tác phẩm được phát sóng, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam sẽ trả nhuận bút theo qui định.

V. VỀ THỜI GIAN NHẬN CÁC TÁC PHẨM:

- Các đơn vị gửi trước bản đăng ký tên tác phẩm (theo mẫu quy định) cho đồng chí Trần Viết Trung, Phó phòng phụ trách Phòng Chương trình qua địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 15/5/2014.

- Các đơn vị gửi ổ cứng chứa tác phẩm và file chứa văn bản nội dung, các đơn vị gửi cho Ban Tổ chức phải xong trước 16h00 ngày 20/6/2014. Ban Tổ chức sẽ gửi hướng dẫn các quy định về kỹ thuật trong thông báo sau.

Trên đây là Thông báo số 1 về Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014. Kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và phổ biến nội dung thông báo tại đơn vị mình, phát động các bộ phận tham gia sản xuất, thực hiện các tác phẩm, chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Mong các đơn vị chọn và sản xuất nhiều chương trình tốt mang về dự thi Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2014. 

 


Trang 1 trong tổng số 2 trang.

baochi

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 19/6/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 6
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 22
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Xã Tam Đàn: phát huy vai trò của hòa giải viên cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 1
9h45: Phóng sự: Đi tìm sự thật từ dấu vết hiện trường
10h00: Ca nhạc: Mây xa – phần 1
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 23
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc cổ động World Cup
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 6
14h45: Phóng sự: Trở về đất mẹ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 23
15h50: Phóng sự: Tịch tụ tập trung ruộng đất – cách làm mới ở Thăng Bình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 7
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Cháu ngoan Bác Hồ
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 13
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 45
21h45: Văn hóa xã hội: Đặc sản xứ Tiên
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Vượt qua lời nguyền

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

 

2thco 

 

1vt

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

  

cizidco

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter