BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2021 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM 

No Image
đọc tiếp

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020

No Image

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM   Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN

đọc tiếp

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020

No Image

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM   Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN

đọc tiếp

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

No Image

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM    Số 58 Hùng Vương – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3.852960           Fax: 0235.3.852401   Website:

đọc tiếp

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

No Image

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM    Số 58 Hùng Vương – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3.852960           Fax: 0235.3.852401   Website:

đọc tiếp