Thông cáo báo chí số 217 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30-11-2021)

[embeddoc url=”http://qrt.vn/wp-content/uploads/2021/11/Thong-cao-bao-chi-cua-BCD-Covid-19-tinh-Quang-Nam-_-30.11.2021-dung.docx” viewer=”microsoft”]